;
ORDONANŢA Nr. 2/2018

privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate

Ordonanţa nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative
În vigoare de la 02 septembrie 2018
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 728 din 23 august 2018. Formă aplicabilă la 02 septembrie 2018.
 
   
 
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. XIII din Legea nr. 183/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă. 

 

CAPITOLUL I
Obiect, domeniu de aplicare, definiţii 

 

ARTICOLUL 1
Obiect

 

    Prin prezenta ordonanţă se stabileşte cadrul legal cu privire la contractele ce au ca obiect pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, încheiate între călători şi comercianţi în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor şi a bunei funcţionări a pieţei. 

 

ARTICOLUL 2
Domeniu de aplicare

 

   (1) Prezenta ordonanţă se aplică pachetelor oferite spre vânzare sau vândute călătorilor de către comercianţi şi serviciilor de călătorie asociate facilitate călătorilor de către comercianţi.
   (2) Prezenta ordonanţă nu se aplică:
   a) pachetelor şi serviciilor de călătorie asociate care durează mai puţin de 24 de ore, cu excepţia situaţiei în care acestea includ cazare peste noapte;
   b) pachetelor oferite şi serviciilor de călătorie asociate facilitate ocazional şi pe o bază nonprofit şi numai unui grup restrâns de călători;
   c) pachetelor şi serviciilor de călătorie asociate achiziţionate în temeiul unui acord general pentru organizarea unei călătorii de afaceri, încheiat între un comerciant şi o altă persoană fizică sau juridică ce acţionează din motive legate de activitatea sa comercială, afacerea, meseria sau profesia sa.
   (3) Prezenta ordonanţă nu aduce atingere prevederilor legale în materie contractuală şi care reglementează forma, validitatea, obligaţiile şi drepturile părţilor, precum şi efectele juridice ale contractelor, în măsura în care acestea nu sunt reglementate de prezenta ordonanţă. 

 

ARTICOLUL 3
Definiţii

 

    În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
   1. agenţie de turism – unitate specializată a unui operator economic, deţinător al unei licenţe de turism valabile, emise în condiţiile legii, care poate desfăşura următoarele activităţi:
   a) activitate de organizare: activitatea prin care agenţia combină şi vinde sau oferă spre vânzare pachete fie direct, fie prin intermediul unui alt comerciant sau împreună cu un alt comerciant, sau activitatea comerciantului care transmite datele călătorului unui alt comerciant în conformitate cu pct. 12 lit. b) pct. (v). Agenţia de turism care desfăşoară activitatea de organizare este denumită agenţie de turism organizatoare;
   b) activitate de intermediere: activitatea prin care agenţia, alta decât agenţia organizatoare, vinde sau oferă spre vânzare, în calitate de intermediar, pachete combinate de către o agenţie de turism organizatoare. Agenţia de turism care desfăşoară activitatea de intermediere este denumită agenţie de turism intermediară;
   2. călător – orice persoană care doreşte să încheie un contract sau care are dreptul să călătorească pe baza unui contract încheiat în condiţiile prezentei ordonanţe;
   3. circumstanţe inevitabile şi extraordinare – o situaţie care nu poate fi controlată de partea care invocă o astfel de situaţie şi ale cărei consecinţe nu ar fi putut fi prevăzute şi evitate chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile rezonabile;
   4. comerciant – orice persoană, publică sau privată, care acţionează, inclusiv prin intermediul unei alte persoane, în scopuri ce ţin de activitatea sa comercială, de afaceri, meşteşugărească sau profesională în legătură cu contractele care fac obiectul prezentei ordonanţe, în calitate de agenţie de turism organizatoare, agenţie de turism intermediară, comerciant care facilitează un serviciu de călătorie asociat sau ca furnizor de servicii de călătorie;
   5. contract privind pachetul de servicii de călătorie – contractul ce are ca obiect un pachet în ansamblul său sau, în cazul în care pachetul este executat în temeiul unor contracte separate, toate contractele aplicabile serviciilor de călătorie cuprinse în pachet;
   6. creanţă garantată – creanţa consumatorului care rezultă din neexecutarea obligaţiilor aferente contractelor de comercializare, ca urmare a faptului că împotriva agenţiei de turism organizatoare s-a deschis procedura de insolvenţă şi care reprezintă echivalentul sumelor plătite efectiv de către călători în baza acestor contracte;
   7. fondul de garantare a pachetelor de călătorie – schema privată de garantare în domeniul turismului, care are ca scop protejarea călătorilor care au achiziţionat pachete de servicii de călătorie sau servicii de călătorie asociate de consecinţele insolvenţei agenţiei de turism organizatoare sau a comercianţilor prevăzuţi la art. 22;
   8. insolvenţă – definită conform dispoziţiilor art. 5 alin. (1) pct. 29 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
   9. începerea executării pachetului – începerea executării serviciilor de călătorie incluse în pachet;
   10. minor – orice persoană cu vârsta sub 18 ani;
   11. neconformitate – neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a serviciilor de călătorie incluse într-un pachet;
   12. pachet – combinaţia a cel puţin două tipuri diferite de servicii de călătorie destinate aceleiaşi călătorii sau vacanţe, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:
   a) serviciile respective sunt combinate de un singur comerciant, inclusiv la cererea călătorului sau în conformitate cu selecţia acestuia, înainte de a se încheia un contract unic cu privire la toate serviciile;
   b) în cazul în care se încheie contracte separate cu furnizori individuali de servicii de călătorie, serviciile respective îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:
   (i) sunt achiziţionate de la un singur punct de vânzare şi au fost selectate înainte de acceptarea efectuării plăţii de către călător;
   (ii) sunt oferite, vândute sau facturate la un preţ forfetar sau total;
   (iii) sunt promovate sau vândute sub denumirea de „pachet” sau sub o denumire similară;
   (iv) sunt combinate după încheierea unui contract prin care un comerciant acordă călătorului dreptul să aleagă dintr-o selecţie de diferite tipuri de servicii de călătorie;
   (v) sunt achiziţionate de la comercianţi diferiţi prin procese de rezervare online asociate în care numele călătorului, detaliile de plată şi adresa de e-mail se transmit de la comerciantul cu care se încheie primul contract către un alt comerciant sau alţi comercianţi, iar contractul se încheie cu acest din urmă comerciant sau cu aceşti comercianţi în cel târziu 24 de ore după confirmarea rezervării primului serviciu de călătorie;
   13. punct de vânzare – orice spaţiu în care se desfăşoară o activitate comercială cu amănuntul sau un site internet de vânzare cu amănuntul sau un alt instrument similar de vânzare online, inclusiv atunci când site-urile internet de vânzare cu amănuntul sau instrumentele de vânzare online sunt prezentate călătorilor sub forma unui instrument unic, inclusiv un serviciu prin telefon;
   14. repatriere – întoarcerea călătorului la locul de plecare sau într-un alt loc convenit de părţile contractante;
   15. serviciu de călătorie reprezintă:
   a) transportul de pasageri;
   b) cazarea care nu face parte intrinsecă din transportul de pasageri şi care este realizată în alt scop decât cel rezidenţial;
   c) închirierea de autoturisme, de alte autovehicule în înţelesul secţiunii 2 cap. I pct. 3 lit. a) din Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau de motociclete în conformitate cu art. 6 pct. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care este necesar un permis de conducere;
   d) orice alt serviciu turistic care nu este parte intrinsecă a unui serviciu de călătorie în înţelesul lit. a)-c);
   16. serviciu de călătorie asociat – existenţa a cel puţin două tipuri diferite de servicii de călătorie achiziţionate în scopul aceleiaşi călătorii sau vacanţe, care nu constituie un pachet şi care duc la încheierea unor contracte separate cu furnizorii individuali de servicii de călătorie, dacă un comerciant facilitează una dintre următoarele variante:
   a) selectarea separată şi plata separată de către călători a fiecărui serviciu de călătorie cu ocazia unei singure vizite sau a unui singur contact cu punctul său de vânzare;
   b) achiziţionarea, într-un mod personalizat, a cel puţin unui serviciu de călătorie suplimentar de la un alt comerciant, în cazul în care se încheie un contract cu acest alt comerciant cel târziu în 24 de ore de la confirmarea rezervării primului serviciu de călătorie;
   17. stabilire – astfel cum este definită în art. 2 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare;
   18. stat membru – stat membru al Uniunii Europene (UE) sau stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE);
   19. suport durabil – orice instrument care permite călătorului sau comerciantului să stocheze informaţii care îi sunt adresate personal, într-un mod accesibil, în vederea unor referinţe ulterioare în scopuri informative, pentru o perioadă de timp adecvată, şi care permite reproducerea fără modificări a informaţiilor stocate. 

 

ARTICOLUL 4
Excepţii

 

   (1) O combinaţie de servicii de călătorie în care unul dintre serviciile de călătorie prevăzute la art. 3 pct. 15 lit. a)b) sau c) este combinat cu unul sau mai multe servicii turistice prevăzute la art. 3 pct. 15 lit. d) nu este un pachet dacă aceste din urmă servicii îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:
   a) nu reprezintă o proporţie semnificativă a valorii combinaţiei, nu sunt prezentate ca fiind o caracteristică esenţială a combinaţiei şi nu reprezintă în alt fel o caracteristică esenţială a combinaţiei;
   b) sunt selectate şi achiziţionate doar după începerea executării unui serviciu de călătorie prevăzut la art. 3 pct. 15 lit. a)b) sau c).
   (2) În cazul în care se achiziţionează un singur tip de servicii de călătorie prevăzute la art. 3 pct. 15 lit. a)b) sau c) şi unul sau mai multe servicii turistice prevăzute la art. 3 pct. 15 lit. d), acestea nu constituie un serviciu de călătorie asociat dacă aceste din urmă servicii nu reprezintă o parte semnificativă a valorii combinate a serviciilor şi nu sunt prezentate ca fiind şi nu reprezintă în alt fel o caracteristică esenţială a călătoriei sau a vacanţei.
   (3) Se consideră că serviciile turistice prevăzute la art. 3 pct. 15 lit. d) formează o parte semnificativă a valorii pachetului sau a serviciului de călătorie asociat dacă reprezintă cel puţin 25 % din valoarea combinaţiei. 

 

CAPITOLUL II
Obligaţiile de informare şi conţinutul contractului privind pachetul de servicii de călătorie 

 

ARTICOLUL 5
Informaţii precontractuale

 

   (1) Înainte de asumarea de către călător a unui contract privind pachetul de servicii de călătorie sau a oricărei oferte corespunzătoare, agenţia de turism organizatoare şi agenţia de turism intermediară, atunci când pachetul este vândut prin intermediul acesteia, furnizează călătorului informaţiile standard prin intermediul formularului din partea A sau B, după caz, din anexa nr. 1, precum şi următoarele informaţii, dacă acestea sunt aplicabile pachetului:
   a) principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie:
   (i) destinaţia (destinaţiile) călătoriei, itinerariul şi perioadele sejurului, cu datele corespunzătoare şi, în cazul în care cazarea este inclusă, numărul de nopţi incluse;
   (ii) mijloacele de transport, caracteristicile şi categoriile acestora, locurile, datele şi orele de plecare şi de întoarcere, duratele şi locurile opririlor intermediare şi ale legăturilor de transport. În cazul în care nu este încă stabilită ora exactă, agenţia de turism organizatoare şi, după caz, agenţia de turism intermediară informează călătorul cu privire la ora aproximativă de plecare şi de întoarcere;
   (iii) locaţia, principalele caracteristici şi, după caz, categoria turistică a unităţilor de cazare conform normelor din ţara de destinaţie;
   (iv) serviciile de masă oferite;
   (v) vizitele, excursiile sau alte servicii incluse în preţul total convenit al pachetului;
   (vi) dacă nu este clar din context, faptul că oricare dintre serviciile de călătorie vor fi furnizate călătorului ca parte a unui grup şi, în acest caz, în măsura posibilului, dimensiunea aproximativă a grupului;
   (vii) dacă posibilitatea călătorului de a beneficia de alte servicii turistice depinde de comunicarea orală efectivă, limba în care vor fi furnizate serviciile respective;
   (viii) situaţia în care călătoria sau vacanţa este adaptată în general pentru persoanele cu mobilitate redusă şi, la cererea călătorului, informaţii precise privind gradul de adecvare a călătoriei sau vacanţei, luând în considerare nevoile călătorului;
   b) denumirea comercială şi sediul social ale agenţiei de turism organizatoare şi, dacă este cazul, ale agenţiei de turism intermediare, precum şi numerele de telefon şi, după caz, adresele de e-mail ale acestora;
   c) preţul total al pachetului, inclusiv taxele şi, dacă este cazul, toate comisioanele, tarifele, penalităţile de încetare şi alte costuri suplimentare sau, atunci când aceste costuri nu pot fi calculate în mod rezonabil anterior încheierii contractului, o indicaţie cu privire la tipul de costuri suplimentare pe care călătorul ar putea să fie obligat să le suporte în continuare;
   d) modalităţile de plată, inclusiv orice sumă sau procentaj din preţ care urmează să fie achitate sub formă de avans şi calendarul pentru achitarea soldului sau garanţiile financiare care urmează să fie achitate sau furnizate de călător;
   e) numărul minim de persoane necesar pentru ca serviciile din pachet să poată fi executate şi termenul prevăzut la art. 13 alin. (5) lit. a) înainte de începerea executării pachetului până la care este posibilă încetarea contractului, dacă nu se întruneşte acest număr;
   f) informaţii generale despre cerinţele legate de paşaport şi vize, inclusiv termenele aproximative de obţinere a vizelor şi informaţii referitoare la formalităţile legate de sănătate în ţara de destinaţie;
   g) informaţii privind posibilitatea călătorului de a înceta contractul oricând înainte de începerea executării pachetului, cu plata unei penalităţi de încetare corespunzătoare sau, după caz, a penalităţilor de încetare standardizate solicitate de agenţia de turism organizatoare, în conformitate cu art. 13 alin. (1) şi (2);
   h) informaţii privind asigurarea facultativă sau obligatorie care să acopere costurile încetării contractului de către călător sau costurile de asistenţă, inclusiv taxele de repatriere, în caz de accident, de boală sau de deces.
   (2) În cazul contractelor privind pachetele de servicii de călătorie încheiate prin telefon, agenţia de turism organizatoare şi, după caz, agenţia de turism intermediară furnizează călătorului informaţiile standard prevăzute în partea B din anexa nr. 1 şi informaţiile prevăzute la alin. (1).
   (3) În ceea ce priveşte pachetele definite la art. 3 pct. 12 lit. b) pct. (v), agenţia de turism organizatoare şi agenţia de turism intermediară cărora li se transmit datele se asigură că fiecare dintre ele furnizează, înainte de asumarea de către călător a unui contract sau a oricărei oferte corespunzătoare, informaţiile prevăzute la alin. (1), în măsura în care acestea sunt relevante pentru serviciile de călătorie pe care le oferă fiecare. De asemenea, agenţia de turism organizatoare furnizează în acelaşi timp informaţiile standard prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 1, partea C.
   (4) Informaţiile prevăzute la alin. (1) – (3) sunt furnizate într-un mod clar, inteligibil şi bine evidenţiat. În cazul în care aceste informaţii sunt furnizate în scris, ele trebuie să fie lizibile. 

 

ARTICOLUL 6
Caracterul obligatoriu al informaţiilor precontractuale şi încheierea contractului privind pachetul de servicii de călătorie

 

   (1) Informaţiile furnizate călătorului în temeiul art. 5 alin. (1) lit. a)c)d)e) şi g) sunt parte integrantă a contractului privind pachetul de servicii de călătorie şi nu pot fi modificate decât prin acordul explicit al părţilor contractante. Înainte de încheierea contractului privind pachetul de servicii de călătorie, agenţia de turism organizatoare şi, după caz, agenţia de turism intermediară transmit călătorului toate modificările cu privire la informaţiile precontractuale într-un mod clar, inteligibil şi bine evidenţiat.
   (2) Dacă agenţia de turism organizatoare şi, după caz, agenţia de turism intermediară nu au îndeplinit cerinţele în materie de informare cu privire la comisioanele, tarifele, penalităţile de încetare sau alte costuri suplimentare astfel cum sunt prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) înainte de încheierea contractului privind pachetul de servicii de călătorie, călătorul nu suportă respectivele comisioane, tarife, penalităţi de încetare sau alte costuri. 

 

ARTICOLUL 7
Conţinutul contractului privind pachetul de servicii de călătorie şi documentele care trebuie furnizate înainte de începerea executării pachetului

 

   (1) Limbajul folosit în contractele privind pachetele de servicii de călătorie este simplu şi inteligibil şi, în cazul contractelor scrise, textul este lizibil. La încheierea contractului privind pachetul de servicii de călătorie sau ulterior, fără întârzieri nejustificate, agenţia de turism organizatoare sau agenţia de turism intermediară pune la dispoziţia călătorului un exemplar sau o confirmare a contractului pe un suport durabil. Călătorul are dreptul de a solicita o copie pe suport hârtie în cazul în care contractul privind pachetul de servicii de călătorie a fost încheiat în prezenţa fizică simultană a părţilor.
   (2) În cazul contractelor negociate în afara spaţiilor comerciale, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015, se furnizează călătorului un exemplar sau confirmarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie pe suport hârtie sau, în cazul în care călătorul este de acord, pe un alt suport durabil.
   (3) Contractul privind pachetul de servicii de călătorie sau confirmarea contractului prezintă întregul conţinut al acordului care include toate informaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1), precum şi următoarele informaţii:
   a) cerinţele speciale ale călătorului pe care agenţia de turism organizatoare le-a acceptat;
   b) informaţii cu privire la faptul că agenţia de turism organizatoare:
   (i) este răspunzătoare pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în contract, în conformitate cu art. 14;
   (ii) este obligată să acorde asistenţă în cazul în care călătorul se află în dificultate în conformitate cu art. 17;
   c) denumirea entităţii responsabile de protecţia în caz de insolvenţă şi datele de contact ale acesteia, inclusiv sediul social, şi, după caz, denumirea autorităţii competente desemnate de statul membru în cauză în scopul respectiv şi datele de contact ale acesteia;
   d) numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail şi, dacă este cazul, numărul de fax ale reprezentantului local al agenţiei de turism organizatoare, ale unui punct de contact sau ale altui serviciu care permite călătorului să contacteze rapid agenţia de turism organizatoare şi să comunice eficient cu acesta, să solicite asistenţă atunci când călătorul se află în dificultate sau să reclame orice neconformitate sesizată în timpul executării pachetului;
   e) informaţii privind obligaţia călătorului de a comunica orice neconformitate pe care o constată pe parcursul executării pachetului, în conformitate cu art. 14 alin. (6);
   f) în cazul minorilor neînsoţiţi de un părinte sau de o altă persoană autorizată, care călătoresc pe baza unui contract privind pachetul de servicii de călătorie care include cazare, informaţii care să permită contactul direct cu minorul sau cu persoana responsabilă de acesta în locul în care minorul este cazat;
   g) informaţii privind procedurile interne de soluţionare a reclamaţiilor disponibile, precum şi privind mecanismele de soluţionare alternativă a litigiilor, denumite SAL, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, cu modificările ulterioare, şi, după caz, privind entitatea SAL la care este afiliat comerciantul şi privind platforma de soluţionare online a litigiilor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea online a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum);
   h) informaţii privind dreptul călătorului la transferul contractului către un alt călător în conformitate cu art. 10.
   (4) În ceea ce priveşte pachetele definite la art. 3 pct. 12 lit. b) pct. (v), comerciantul căruia i se transmit datele informează agenţia de turism organizatoare cu privire la încheierea unui contract care conduce la crearea unui pachet. Comerciantul furnizează agenţiei de turism organizatoare informaţiile necesare pentru a se conforma obligaţiilor care îi revin în această calitate.
   (5) Imediat ce agenţia de turism organizatoare este informată cu privire la crearea unui pachet, aceasta furnizează călătorului, pe un suport durabil, informaţiile prevăzute la alin. (3).
   (6) Informaţiile prevăzute la alin. (3)(4) şi (5) se furnizează într-un mod clar, inteligibil şi bine evidenţiat.
   (7) Cu suficient timp înainte de începerea executării pachetului, agenţia de turism organizatoare pune la dispoziţia călătorului toate chitanţele, bonurile şi biletele necesare, informaţii privind ora programată a plecării şi, după caz, termenul-limită pentru înregistrare, precum şi orele programate ale opririlor intermediare, ale legăturilor de transport şi ale sosirii.
   (8) Agenţia de turism organizatoare stabilită pe teritoriul României sau, după caz, agenţia de turism intermediară stabilită pe teritoriul României care cumpără în mod direct pachete de la o agenţie de turism organizatoare care nu este stabilită în România este responsabilă cu îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) – (7), precum şi cu cele prevăzute la art. 1013. 

 

ARTICOLUL 8
Sarcina probei

 

    Sarcina probei în ceea ce priveşte îndeplinirea cerinţelor în materie de informare stabilite în prezentul capitol revine comerciantului. 

 

ARTICOLUL 9
Responsabilitatea comunicării informaţiilor

 

    Agenţia de turism intermediară prin care se achiziţionează pachetul de călătorie asigură, fără întârzieri nejustificate, contactarea agenţiei de turism organizatoare de către călător şi prin intermediul său, la alegerea călătorului, atât în faza precontractuală, cât şi în orice fază de executare a contractului. 

 

CAPITOLUL III
Modificarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie înainte de începerea executării pachetului 

 

ARTICOLUL 10
Transferul contractului privind pachetul de servicii de călătorie către un alt călător

 

   (1) Călătorul poate transfera contractul privind pachetul de servicii de călătorie unei persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile contractului respectiv, după ce notifică agenţia de turism organizatoare într-un termen rezonabil înainte de începerea executării pachetului, pe un suport durabil. Se consideră a fi transmisă într-un termen rezonabil notificarea cu cel puţin şapte zile înainte de începerea executării pachetului.
   (2) Persoana care transferă contractul privind pachetul de servicii de călătorie şi persoana căreia îi este transferat contractul răspund în solidar pentru achitarea soldului şi a tuturor comisioanelor, tarifelor şi altor costuri suplimentare generate de acest transfer.
   (3) Agenţia de turism organizatoare informează persoana care transferă contractul cu privire la costurile efective ale transferului. Aceste costuri sunt rezonabile şi nu depăşesc costurile suportate efectiv de agenţia de turism organizatoare ca urmare a transferului contractului privind pachetul de servicii de călătorie.
   (4) Agenţia de turism organizatoare prezintă persoanei care transferă contractul dovezi cu privire la costurile suplimentare, comisioanele sau alte costuri generate de transferarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie. 

 

ARTICOLUL 11
Modificarea preţului

 

   (1) După încheierea contractului privind pachetul de servicii de călătorie, preţurile pot fi mărite numai în cazul în care contractul rezervă în mod explicit această posibilitate şi stipulează dreptul călătorului la reducerea preţului în temeiul alin. (4). În acest caz, în contractul privind pachetul de servicii de călătorie se precizează modul în care urmează să fie calculate preţurile revizuite. Creşterile de preţuri sunt posibile numai ca o consecinţă directă a schimbărilor legate de cel puţin unul dintre următoarele aspecte:
   a) preţul transportului de pasageri care rezultă din costul carburanţilor sau al altor surse de energie;
   b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în contract, impuse de părţi terţe care nu sunt direct implicate în executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi şi aeroporturi;
   c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.
   (2) Dacă creşterea preţului prevăzută la alin. (1) depăşeşte 8 % din preţul total al pachetului, se aplică art. 12 alin. (2) – (5).
   (3) Indiferent de valoarea sa, o creştere de preţ este posibilă numai dacă agenţia de turism organizatoare trimite călătorului o notificare clară şi inteligibilă privind această creştere, însoţită de o justificare a creşterii respective şi de un calcul, pe un suport durabil, cu cel puţin 20 de zile înainte de începerea executării pachetului.
   (4) În cazul în care contractul privind pachetul de servicii de călătorie prevede posibilitatea creşterii preţurilor, contractul prevede, de asemenea, dreptul călătorului la o reducere de preţ care corespunde unei scăderi a costurilor prevăzute la alin. (1) lit. a) –c) care are loc după încheierea contractului şi înainte de începerea executării pachetului.
   (5) În cazul unei reduceri de preţ, agenţia de turism organizatoare are dreptul să deducă cheltuielile administrative efective din rambursarea datorată călătorului. La cererea călătorului, agenţia de turism organizatoare prezintă dovezi ale cheltuielilor administrative respective. 

 

ARTICOLUL 12
Modificarea altor clauze ale contractului privind pachetul de servicii de călătorie

 

   (1) Înainte de începerea executării pachetului, agenţia de turism organizatoare nu poate modifica în mod unilateral alte clauze ale contractului privind pachetul de servicii de călătorie decât cele legate de preţ în conformitate cu art. 11, cu excepţia cazului în care sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
   a) agenţia de turism organizatoare şi-a rezervat acest drept în contract;
   b) modificarea este nesemnificativă;
   c) agenţia de turism organizatoare îl informează pe călător cu privire la modificare într-un mod clar, inteligibil şi bine evidenţiat, pe un suport durabil.
   (2) În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, agenţia de turism organizatoare este constrânsă să modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) sau nu poate îndeplini cerinţele speciale prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. a) sau propune să mărească preţul pachetului cu mai mult de 8% în conformitate cu art. 11 alin. (2), călătorul are posibilitatea ca, într-un termen rezonabil specificat de agenţia de turism organizatoare, să accepte modificarea propusă sau să înceteze contractul fără a plăti vreo penalitate de încetare.
   (3) În cazul în care încetează contractul privind pachetul de servicii de călătorie, călătorul poate accepta un alt pachet, atunci când acesta este oferit de agenţia de turism organizatoare, dacă este posibil, de o calitate echivalentă sau superioară.
   (4) Agenţia de turism organizatoare informează călătorul, fără întârzieri nejustificate şi într-un mod clar, inteligibil şi bine evidenţiat, pe un suport durabil, cu privire la:
   a) modificările propuse prevăzute la alin. (2) şi (3) şi, după caz, şi în conformitate cu alin. (5), impactul acestora asupra preţului pachetului;
   b) un termen rezonabil în care călătorul trebuie să informeze agenţia de turism organizatoare cu privire la decizia sa în temeiul alin. (2);
   c) consecinţele lipsei reacţiei călătorului în termenul prevăzut la lit. b), cu respectarea prevederile legale în vigoare;
   d) după caz, pachetul de substituţie oferit şi preţul acestuia.
   (5) În cazul în care modificările aduse contractului privind pachetul de servicii de călătorie prevăzute la alin. (2) sau pachetului prevăzut la alin. (3) au drept consecinţă scăderea calităţii sau a costului pachetului, călătorul are dreptul la o reducere corespunzătoare a preţului.
   (6) În cazul în care contractul privind pachetul de servicii de călătorie este încetat în temeiul alin. (2) şi călătorul nu acceptă un alt pachet, agenţia de turism organizatoare rambursează toate plăţile efectuate de către sau pe seama călătorului, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data încetării contractului, cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (2) – (6).
   (7) În aplicarea alin. (2) se consideră a fi modificare semnificativă inclusiv schimbarea locului de cazare. În acest caz se oferă călătorilor cea mai apropiată variantă din locaţia respectivă de o calitate echivalentă sau superioară. 

 

ARTICOLUL 13
Încetarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie şi dreptul de retragere înainte de începerea executării pachetului

 

   (1) Călătorul poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie în orice moment înainte de începerea executării pachetului. În cazul în care călătorul încetează contractul privind pachetul de servicii de călătorie, acesta poate fi obligat să plătească agenţiei de turism organizatoare o penalitate de încetare adecvată şi justificabilă.
   (2) În contractul privind pachetul de servicii de călătorie pot fi prevăzute penalităţi de încetare standardizate rezonabile, în funcţie de momentul încetării contractului înainte de începerea executării pachetului, precum şi de economiile de costuri şi de veniturile prevăzute, generate de executarea alternativă a serviciilor de călătorie. În absenţa unor penalităţi de încetare standardizate, valoarea penalităţii de încetare corespunde preţului pachetului, din care se scad economiile de costuri şi veniturile generate de executarea alternativă a serviciilor de călătorie. La cererea călătorului, agenţia de turism organizatoare prezintă o justificare pentru cuantumul penalităţilor de încetare.
   (3) Prin excepţie de la alin. (1), călătorul are dreptul să înceteze contractul privind pachetul de servicii de călătorie înainte de începerea executării pachetului, fără a plăti vreo penalitate de încetare în cazul unor circumstanţe inevitabile şi extraordinare care se produc la locul de destinaţie sau în vecinătatea imediată a acestuia şi care afectează în mod semnificativ executarea pachetului sau care afectează semnificativ transportul pasagerilor la destinaţie.
   (4) În cazul încetării contractului privind pachetul de servicii de călătorie, în condiţiile alin. (3), călătorul are dreptul la o rambursare completă a oricărei plăţi efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despăgubire suplimentară.
   (5) Agenţia de turism organizatoare poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie şi poate oferi călătorului rambursarea completă a tuturor plăţilor efectuate pentru pachet, dar nu este răspunzătoare pentru plata unor despăgubiri suplimentare, în unul dintre următoarele cazuri:
   a) numărul de persoane înscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decât numărul minim stabilit în contract, iar agenţia de turism organizatoare îl înştiinţează pe călător cu privire la încetarea contractului în termenul stabilit în contract, dar nu mai târziu de:
   (i) 20 de zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai mult de şase zile;
   (ii) şapte zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează între două şi şase zile;
   (iii) 48 de ore înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai puţin de două zile;
   b) agenţia de turism organizatoare nu poate executa contractul din cauza unor circumstanţe inevitabile şi extraordinare şi înştiinţează călătorul cu privire la încetarea contractului, fără întârziere şi înainte de începerea executării pachetului.
   (6) Agenţia de turism organizatoare efectuează orice rambursare necesară în temeiul alin. (3) – (5) sau, după caz, conform alin. (1), rambursează orice plăţi efectuate de către sau pe seama călătorului pentru pachetul respectiv, din care se scade penalitatea de încetare corespunzătoare. Aceste restituiri sau rambursări se efectuează către călător fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la încetarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie. 

 

CAPITOLUL IV
Executarea pachetului 

 

ARTICOLUL 14
Răspunderea pentru executarea pachetului

 

   (1) Agenţia de turism organizatoare este responsabilă de buna executare a serviciilor de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, indiferent dacă aceste servicii urmează să fie furnizate de aceasta sau de un alt furnizor de servicii de călătorie.
   (2) Agenţia de turism intermediară stabilită pe teritoriul României, care a contractat pachete de servicii de călătorie la o agenţie de turism organizatoare care nu este stabilită în România şi care le pune la dispoziţia călătorilor şi/sau a altor agenţii de turism intermediare din România, indiferent de modalitatea de contractare, este considerată agenţie de turism organizatoare în relaţia cu călătorul pentru aplicarea prevederilor art. 71017 şi 24.
   (3) În cazul în care serviciile de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie nu sunt executate conform contractului, agenţia de turism intermediară stabilită pe teritoriul României se poate îndrepta împotriva agenţiei de turism organizatoare care nu este stabilită în România şi cu care a încheiat contractul privind serviciile de călătorie.
   (4) În cazul în care serviciile de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie nu sunt executate conform contractului, iar agenţia de turism organizatoare este stabilită într-un alt stat membru, călătorul se poate îndrepta fie împotriva agenţiei de turism intermediare stabilite pe teritoriul României, astfel cum este prevăzută la alin. (2), fie împotriva agenţiei de turism organizatoare care este stabilită într-un alt stat membru.
   (5) Agenţia de turism organizatoare nu are dreptul să solicite călătorului efectuarea plăţii finale cu mai mult de 5 zile înainte de data la care aceasta transmite călătorului documentele de călătorie în baza cărora călătorul poate efectua serviciile de călătorie achiziţionate.
   (6) Călătorul informează, fără întârzieri nejustificate, agenţia de turism organizatoare în legătură cu orice neconformitate pe care o constată pe parcursul executării unui serviciu de călătorie inclus în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, ţinând cont de circumstanţele cazului.
   (7) În cazul în care unul din serviciile de călătorie nu se execută în conformitate cu contractul privind pachetul de servicii de călătorie, agenţia de turism organizatoare remediază neconformitatea, cu excepţia unuia din următoarele cazuri:
   a) neconformitatea nu poate fi remediată;
   b) remedierea implică cheltuieli disproporţionate, ţinând cont de anvergura neconformităţii şi de valoarea serviciilor de călătorie afectate.
   (8) În cazul în care agenţia de turism organizatoare nu remediază neconformitatea potrivit alin. (7) lit. a) sau b), se aplică prevederile art. 15.
   (9) Fără a aduce atingere excepţiilor prevăzute la alin. (7), în cazul în care agenţia de turism organizatoare nu remediază neconformitatea într-un termen rezonabil stabilit de călător, călătorul poate face el însuşi acest lucru şi poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare. Călătorul nu trebuie să specifice un termen dacă agenţia de turism organizatoare refuză să remedieze neconformitatea sau dacă este necesară o remediere imediată.
   (10) Atunci când o parte semnificativă din serviciile de călătorie nu poate fi executată astfel cum s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, agenţia de turism organizatoare oferă, fără costuri suplimentare pentru călător, servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, pe cât posibil echivalente sau de mai bună calitate decât cele specificate în contract, inclusiv în cazul în care întoarcerea călătorului la locul de plecare nu este asigurată astfel cum s-a convenit. În cazul schimbării cazării, se consideră a fi serviciu alternativ corespunzător pentru continuarea derulării pachetului oferirea cazării în aceeaşi locaţie, în cea mai apropiată variantă faţă de cea iniţială.
   (11) În cazul în care serviciile alternative propuse, conform alin. (10), au drept consecinţă un pachet de o calitate mai scăzută decât cea specificată în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, agenţia de turism organizatoare acordă călătorului o reducere adecvată a preţului.
   (12) Călătorul poate respinge serviciile alternative propuse conform alin. (10) doar în cazul în care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de călătorie sau reducerea de preţ acordată este inadecvată.
   (13) În cazul în care neconformitatea afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar agenţia de turism organizatoare a omis să o remedieze într-un termen rezonabil stabilit de către călător, acesta poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie fără plata unei penalităţi de încetare şi, după caz, poate să ceară, în conformitate cu art. 15, reducerea preţului şi/sau despăgubiri.
   (14) Dacă este imposibil să se furnizeze servicii alternative sau călătorul respinge serviciile alternative propuse în conformitate cu alin. (12), călătorul are dreptul, după caz, la reducerea preţului şi/sau la despăgubiri în conformitate cu art. 15, fără a înceta contractul de servicii privind pachetul de călătorie.
   (15) Dacă pachetul include transportul de pasageri, agenţia de turism organizatoare asigură de asemenea, în cazurile prevăzute la alin. (13) şi (14), repatrierea călătorului cu transport echivalent, fără întârzieri nejustificate şi fără costuri suplimentare pentru călător.
   (16) În măsura în care este imposibil să se asigure întoarcerea călătorului astfel cum s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de călătorie din cauza unor circumstanţe inevitabile şi extraordinare, agenţia de turism organizatoare suportă costul cazării necesare, pe cât posibil de categorie echivalentă, pentru o perioadă care nu depăşeşte trei nopţi pe călător. Dacă în legislaţia specifică privind drepturile pasagerilor, astfel cum este prevăzută la art. 15 alin. (6), sunt prevăzute perioade mai lungi aplicabile mijloacelor de transport relevante pentru întoarcerea călătorului, se aplică perioadele respective.
   (17) Limitarea costurilor prevăzută la alin. (16) nu se aplică persoanelor cu mobilitate redusă, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. (a) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap şi ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului, şi însoţitorilor acestora.
   (18) Limitarea costurilor prevăzută la alin. (16) nu se aplică femeilor însărcinate şi minorilor neînsoţiţi şi nici persoanelor care au nevoie de asistenţă medicală specială, cu condiţia ca agenţia de turism organizatoare să fi fost informată cu privire la nevoile speciale ale acestora cu cel puţin 48 de ore înainte de începerea executării pachetului.
   (19) Agenţia de turism organizatoare nu are dreptul să invoce circumstanţe inevitabile şi extraordinare pentru a limita răspunderea în temeiul alin. (16), dacă furnizorul de transport în cauză nu poate invoca astfel de circumstanţe în temeiul legislaţiei Uniunii Europene. 

 

ARTICOLUL 15
Reducerea preţului şi despăgubiri

 

   (1) Călătorul beneficiază de o reducere corespunzătoare a preţului pentru orice perioadă în care a existat o neconformitate, cu excepţia cazului în care agenţia de turism organizatoare dovedeşte că neconformitatea este imputabilă călătorului.
   (2) Călătorul are dreptul să primească despăgubiri adecvate din partea agenţiei de turism organizatoare pentru orice daune pe care le suferă ca urmare a unei neconformităţi. Despăgubirea se acordă fără întârzieri nejustificate.
   (3) Călătorul nu are dreptul la despăgubiri pentru daune în cazul în care agenţia de turism organizatoare dovedeşte că neconformitatea apare într-una din următoarele situaţii:
   a) este imputabilă călătorului;
   b) este imputabilă unei părţi terţe care nu are legătură cu furnizarea serviciilor de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie şi este imprevizibilă sau inevitabilă;
   c) este cauzată de circumstanţe inevitabile şi extraordinare.
   (4) În măsura în care convenţiile internaţionale cu caracter obligatoriu pentru Uniunea Europeană limitează valoarea despăgubirii sau condiţiile în care este plătită despăgubirea de către furnizorul unui serviciu de călătorie care face parte dintr- un pachet, aceleaşi limitări sunt aplicabile şi pentru agenţia de turism organizatoare.
   (5) Contractul privind pachetul de servicii de călătorie poate limita despăgubirea care trebuie plătită de agenţia de turism organizatoare, atât timp cât o astfel de limitare nu se aplică vătămărilor corporale sau daunelor provocate intenţionat sau din neglijenţă şi nu se ridică la mai puţin de triplul preţului total al pachetului, atunci când alin. (4) nu este aplicabil.
   (6) Drepturile la despăgubiri sau la reducerea preţului în temeiul prezentei ordonanţe nu aduc atingere drepturilor călătorilor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, al Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar, al Regulamentului (CE) nr. 392/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare, al Regulamentului (UE) nr. 1.177/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi al Regulamentului (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi în temeiul convenţiilor internaţionale.
   (7) Despăgubirile sau reducerile preţului acordate în temeiul prezentei ordonanţe şi despăgubirile sau reducerile de preţ acordate în temeiul regulamentelor şi convenţiilor internaţionale prevăzute la alin. (6) se deduc unele din altele pentru a evita supracompensarea. 

 

ARTICOLUL 16
Posibilitatea de a contacta agenţia de turism organizatoare prin intermediul agenţiei de turism intermediare

 

   (1) Călătorul poate adresa mesaje, cereri sau reclamaţii în legătură cu executarea pachetului în mod direct agenţiei de turism intermediare de la care a achiziţionat pachetul respectiv. Agenţia de turism intermediară transmite agenţiei de turism organizatoare, fără întârzieri nejustificate, aceste mesaje, cereri sau plângeri.
   (2) În scopul respectării termenelor sau a termenelor de prescripţie, data primirii mesajelor, a cererilor sau a reclamaţiilor prevăzute la alin. (1), de către agenţia de turism intermediară este considerată drept data primirii de către agenţia de turism organizatoare. 

 

ARTICOLUL 17
Obligaţia de a acorda asistenţă

 

   (1) Agenţia de turism organizatoare acordă asistenţă adecvată fără întârzieri nejustificate călătorului aflat în dificultate, inclusiv în circumstanţele prevăzute la art. 14 alin. (16), în special prin:
   a) furnizarea de informaţii corespunzătoare privind serviciile de sănătate, autorităţile locale şi asistenţa consulară;
   b) efectuarea comunicărilor la distanţă şi sprijinirea călătorului în găsirea unor servicii de călătorie alternative.
   (2) Agenţia de turism organizatoare are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenţă în cazul în care călătorul este cel care a provocat situaţia de dificultate în mod intenţionat sau din propria neglijenţă. Comisionul nu depăşeşte în niciun caz costurile efective suportate de agenţia de turism organizatoare. 

 

CAPITOLUL V
Protecţia în caz de insolvenţă 

 

ARTICOLUL 18
Eficacitatea şi domeniul de aplicare al protecţiei în caz de insolvenţă

 

   (1) Agenţiile de turism organizatoare stabilite pe teritoriul României oferă garanţii privind rambursarea tuturor plăţilor efectuate de către sau pe seama călătorilor, în măsura în care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolvenţei agenţiei de turism organizatoare. Aceste garanţii sunt reprezentate de scrisori de garanţie bancară, poliţe de asigurare, fond de garantare a pachetelor de călătorie sau alte instrumente de garantare legal constituite, care pot funcţiona distinct sau asociat. În cazul în care în contractul privind pachetul de servicii de călătorie este inclus transportul de pasageri, agenţia de turism organizatoare asigură şi garanţii pentru repatrierea călătorilor. Se poate oferi continuarea pachetului.
   (2) Agenţiile de turism organizatoare care nu sunt stabilite într-un stat membru şi care vând sau oferă spre vânzare pachete în România sau care, prin orice mijloace, îşi direcţionează activităţile către România au obligaţia de a furniza garanţia în conformitate cu alin. (1).
   (3) Garanţia prevăzută la alin. (1) este efectivă şi acoperă costurile previzibile în mod rezonabil. Aceasta se referă la valorile tuturor plăţilor efectuate de către sau pe seama călătorilor în legătură cu pachetele, ţinând cont de perioada scursă între avansurile plătite şi plăţile finale şi finalizarea pachetelor, precum şi de costurile estimate ale repatrierii în caz de insolvenţă a agenţiei de turism organizatoare.
   (4) Călătorii beneficiază de protecţia împotriva insolvenţei agenţiei de turism organizatoare indiferent de locul lor de reşedinţă, de locul de plecare sau de locul în care se efectuează vânzarea pachetului şi indiferent de statul membru în care este situată entitatea responsabilă pentru protecţia în caz de insolvenţă.
   (5) Atunci când executarea pachetului este afectată de insolvenţa agenţiei de turism organizatoare sau când călătorii se află în imposibilitatea întoarcerii în ţară din motivul nerespectării de către agenţia de turism organizatoare a obligaţiilor contractuale asumate cu aceştia şi în contractul privind comercializarea pachetului de servicii de călătorie este inclus transportul de pasageri, garanţia este disponibilă gratuit pentru a asigura repatrierile şi, în cazul în care este necesar, plata cazării înainte de repatriere.
   (6) Pentru serviciile de călătorie care nu au fost efectuate, rambursările se acordă fără întârzieri nejustificate, după solicitarea călătorului. 

 

ARTICOLUL 19
Raportarea informaţiilor cu privire la pachetele de călătorie

 

    Agenţiile de turism organizatoare care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul naţional şi comercializează către călători pachete de servicii de călătorie au obligaţia de a transmite periodic Ministerului Turismului informaţii referitoare la activitatea desfăşurată. 

 

ARTICOLUL 20
Licenţierea agenţiilor de turism organizatoare

 

   (1) Pentru obţinerea unei licenţe de turism valabile pentru activitatea de organizare, agenţia de turism organizatoare are obligaţia de a face dovada constituirii unui instrument de garantare în condiţiile art. 18 alin. (1).
   (2) Prin derogare de la prevederile art. 11 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, capitalul social al unui operator economic organizat ca societate cu răspundere limitată, titular de licenţă de turism pentru activitatea de organizare, nu poate fi mai mic de 25.000 lei. 

 

ARTICOLUL 21
Recunoaşterea reciprocă a protecţiei în caz de insolvenţă şi cooperarea administrativă

 

   (1) Se consideră ca fiind îndeplinite condiţiile de la art. 18 cu privire la protecţia în caz de insolvenţă acordată de o agenţie de turism organizatoare stabilită într-un alt stat membru şi care vinde sau oferă spre vânzare pachete în România sau care, prin orice mijloace, îşi direcţionează activităţile către România, dacă aceasta respectă măsurile naţionale din statul membru în care sunt stabilite.
   (2) Se desemnează Ministerul Turismului ca punct de contact central care să faciliteze cooperarea administrativă şi supravegherea agenţiilor de turism organizatoare, stabilite pe teritoriul României, care desfăşoară activităţi în mai multe state membre. Acesta notifică tuturor celorlalte state membre şi Comisiei Europene datele sale de contact.
   (3) Ministerul Turismului pune la dispoziţia tuturor punctelor de contact centrale toate informaţiile necesare privind cerinţele naţionale de protecţie în caz de insolvenţă şi identitatea entităţii responsabile pentru protecţia în caz de insolvenţă pentru agenţii de turism organizatoare stabilite pe teritoriul României. Ministerul Turismului asigură accesul tuturor celorlalte puncte de contact centrale la toate listele disponibile în care sunt prezentate agenţiile de turism organizatoare care respectă obligaţiile de protecţie în caz de insolvenţă. Orice astfel de listă este accesibilă publicului, inclusiv online.
   (4) Dacă există îndoieli cu privire la protecţia în caz de insolvenţă a unei agenţii de turism organizatoare, Ministerul Turismului solicită clarificări din partea statului membru în care este stabilită aceasta.
   (5) Ministerul Turismului răspunde solicitărilor din partea altor state membre cât mai curând posibil, ţinând seama de urgenţă şi de complexitatea problemei. În orice caz, un prim răspuns se transmite în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării. 

 

ARTICOLUL 22
Protecţia în caz de insolvenţă şi cerinţele în materie de informare în ceea ce priveşte serviciile de călătorie asociate

 

   (1) Comercianţii care facilitează servicii de călătorie asociate oferă garanţii privind rambursarea tuturor plăţilor pe care le primesc de la călători, în măsura în care un serviciu de călătorie care face parte dintr-un serviciu de călătorie asociat nu este efectuat ca urmare a insolvenţei lor. În cazul în care astfel de comercianţi sunt partea responsabilă pentru transportul de pasageri, garanţia acoperă, de asemenea, repatrierea călătorului. Comercianţilor care facilitează servicii de călătorie asociate le sunt aplicabile prevederile art. 18 alin. (2) – (6) şi art. 21.
   (2) Înainte de asumarea de către călător a oricărui contract care duce la crearea unor servicii de călătorie asociate sau a oricărei oferte corespunzătoare, comerciantul care a facilitat serviciile de călătorie asociate, inclusiv în cazul în care comerciantul nu este stabilit într-un stat membru, dar, prin orice mijloace, direcţionează astfel de activităţi către un stat membru, stipulează într-un mod clar, inteligibil şi bine evidenţiat următoarele:
   a) călătorul nu va beneficia de niciunul dintre drepturile care se aplică exclusiv pachetelor în temeiul prezentei ordonanţe şi fiecare furnizor de servicii este unicul răspunzător pentru executarea corespunzătoare a contractului referitor la serviciile sale;
   b) călătorul va beneficia de protecţie în caz de insolvenţă în conformitate cu alin. (1).
   (3) Pentru a se conforma alin. (2), comerciantul care facilitează un serviciu de călătorie asociat furnizează călătorului informaţiile respective prin intermediul formularului standard relevant care figurează în anexa nr. 2 sau, dacă tipul specific de serviciu de călătorie asociat nu face obiectul niciunui formular prevăzut în anexa respectivă, furnizează informaţiile incluse în aceasta.
   (4) În cazul în care comerciantul care facilitează servicii de călătorie asociate nu a respectat cerinţele prevăzute la alin. (1) – (3), se aplică drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 10 şi 13, precum şi cele de la capitolul IV în raport cu serviciile de călătorie incluse în serviciul de călătorie asociat.
   (5) În cazul în care un serviciu de călătorie asociat este rezultatul încheierii unui contract între un călător şi un comerciant care nu facilitează serviciul de călătorie asociat, comerciantul respectiv informează comerciantul care facilitează serviciul de călătorie asociat cu privire la încheierea contractului relevant. 

 

CAPITOLUL VI
Alte dispoziţii 

 

ARTICOLUL 23
Răspunderea pentru erorile de rezervare

 

   (1) Comerciantul este răspunzător pentru orice erori cauzate de defecţiuni tehnice din sistemul de rezervare care îi sunt imputabile şi, în cazul în care a fost de acord să organizeze rezervarea unui pachet sau a serviciilor de călătorie care fac parte din serviciile de călătorie asociate, pentru erorile comise în timpul procesului de rezervare.
   (2) Comerciantul nu este răspunzător pentru erorile de rezervare imputabile călătorului sau cauzate de circumstanţe inevitabile şi extraordinare. 

 

ARTICOLUL 24
Dreptul la despăgubiri

 

    În cazurile în care o agenţie de turism plăteşte o despăgubire, acordă o reducere de preţ sau îndeplineşte alte obligaţii care îi revin în temeiul prezentei ordonanţe, aceasta are dreptul de a pretinde reparaţii de la orice terţ care a contribuit la evenimentul care a generat despăgubirea, reducerea preţului sau alte obligaţii. 

 

ARTICOLUL 25
Dispoziţii imperative

 

   (1) Declaraţia unei agenţii de turism organizatoare a unui pachet sau a unui comerciant care facilitează un serviciu de călătorie asociat, care afirmă că acţionează exclusiv ca furnizor al unui serviciu de călătorie, ca intermediar ori în orice altă calitate, sau că un pachet ori un serviciu de călătorie asociat nu constituie un pachet ori un serviciu de călătorie asociat, nu exonerează agenţia de turism organizatoare sau comerciantul respectiv de obligaţiile care îi revin în temeiul prezentei ordonanţe.
   (2) Călătorii nu pot renunţa la drepturile care le sunt conferite prin prezenta ordonanţă.
   (3) Dispoziţiile contractuale sau declaraţiile efectuate de un călător prin care, în mod direct sau indirect, se renunţă la drepturile acordate călătorilor în temeiul prezentei ordonanţe sau se restrâng aceste drepturi sau care au drept obiectiv eludarea aplicării prezentei ordonanţe nu sunt obligatorii pentru călător. 

 

ARTICOLUL 26
Organele de specialitate abilitate cu supravegherea şi controlul activităţii comercianţilor

 

   (1) Supravegherea şi controlul respectării dispoziţiilor prezentei ordonanţe sunt de competenţa organelor de specialitate ale Ministerului Turismului, ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, ale Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi ale Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială/agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială din subordinea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.
   (2) Organele de control prevăzute la alin. (1) efectuează verificări la sesizarea persoanelor prevăzute la art. 3 pct. 2 şi din oficiu, după caz.
   (3) Persoanele prevăzute la art. 3 pct. 1 şi 4 au obligaţia de a prezenta organelor de control documentele solicitate.
   (4) Călătorii au dreptul, în temeiul prezentei ordonanţe şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, să se adreseze organelor de control prevăzute la alin. (1), precum şi instanţelor judecătoreşti competente potrivit legii.
   (5) Introducerea acţiunilor în justiţie, având ca obiect reducerea preţului sau despăgubiri, este supusă unui termen de prescripţie de 3 ani.
   (6) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 3 ani de la data săvârşirii faptei.
   (7) În cazul în care, conform art. 14 alin. (4), călătorii aleg să se îndrepte împotriva agenţiei de turism organizatoare stabilite într-un stat membru, aceştia se pot adresa oricăror dintre următoarele entităţi:
   a) agenţiei de turism organizatoare care este stabilită într-un alt stat membru, direct sau prin intermediul agenţiei de turism din România, în condiţiile art. 9;
   b) Centrului European al Consumatorilor din România sau entităţilor de soluţionare alternativă a litigiilor, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, cu modificările ulterioare;
   c) instanţelor judecătoreşti, în baza Regulamentului (UE) nr. 1.215/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială. 

 

ARTICOLUL 27
Contravenţii şi sancţiuni

 

   (1) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:
   a) încălcarea de către agenţiile de turism sau comercianţi a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) pct. (i) – (vii) şi lit. b) –h) şi alin. (2) – (4)art. 6art. 7art. 9, art. 10 alin. (1)(3) şi (4)art. 1113, art. 14 alin. (1)(2)(5)(7) – (11)(13) – (16)(18) şi (19), art. 15 alin. (1)(2) şi (4) – (7), art. 16 alin. (1)art. 17 şi art. 23 alin. (1) şi se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 20.000 lei;
   b) încălcarea de către agenţiile de turism sau comercianţi a prevederilor art. 18 alin. (1)(2)(5) şi (6) şi art. 22 şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei;
   c) încălcarea de către agenţiile de turism a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) pct. (viii) şi se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 20.000 lei;
   d) încălcarea de către agenţiile de turism a prevederilor art. 14 alin. (17) şi se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 20.000 lei;
   e) încălcarea de către agenţiile de turism a prevederilor art. 19 şi se sancţionează cu amendă de 10.000 lei;
   f) încălcarea de către agenţiile de turism a prevederilor art. 26 alin. (3) şi se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 20.000 lei.
   (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) se fac după cum urmează:
   a) de către persoanele împuternicite din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor sau din cadrul Ministerului Turismului, pentru contravenţiile prevăzute la lit. a);
   b) de către persoanele împuternicite din cadrul Ministerului Turismului pentru contravenţiile prevăzute la lit. b);
   c) de către persoanele împuternicite din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială/agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială sau din cadrul Ministerului Turismului, pentru contravenţiile prevăzute la lit. c);
   d) de către persoanele împuternicite din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi pentru contravenţiile prevăzute la lit. d);
   e) de către persoanele împuternicite din cadrul Ministerului Turismului pentru contravenţiile prevăzute la lit. e);
   f) de către persoanele împuternicite din cadrul Ministerului Turismului sau din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor sau din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi sau din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială/agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială din subordinea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, pentru contravenţia prevăzută la lit. f).
   (3) Odată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale principale se pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni contravenţionale complementare:
   a) respectarea imediată a clauzelor contractuale care au fost încălcate;
   b) restituirea sumelor încasate fără temei legal, într-un termen de maximum 15 zile;
   c) repararea deficienţelor constatate prin procesul-verbal, în termenul prevăzut în procesul-verbal.
   (4) Pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), odată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale principale, reprezentanţii împuterniciţi ai Ministerului Turismului dispun sancţiunea contravenţională complementară constând în retragerea documentului emis pentru desfăşurarea activităţii.
   (5) Săvârşirea repetată în decursul unui an calendaristic a uneia dintre contravenţiile prevăzute la alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 30.000 lei la 50.000 lei, de către persoanele împuternicite prevăzute la alin. (2), după caz.
   (6) Neducerea la îndeplinire a sancţiunilor contravenţionale complementare dispuse în conformitate cu alin. (3), în termenele şi condiţiile prevăzute în procesele-verbale de constatare a contravenţiei, se sancţionează cu amendă contravenţională de la 30.000 lei la 50.000 lei, de către persoanele împuternicite prevăzute la alin. (2), care au aplicat sancţiunea complementară.
   (7) Contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care prezenta ordonanţă nu prevede altfel.
   (8) În cazul în care informaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) pct. (viii) sunt incorecte sau imprecise cu privire la condiţiile de transport pentru persoanele cu mobilitate redusă ca urmare a celor comunicate de furnizorii de servicii de transport agenţiilor de turism, Ministerul Turismului informează Ministerul Transporturilor în vederea dispunerii măsurilor legale conform competenţelor prevăzute în legislaţia în vigoare. 

 

CAPITOLUL VII
Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 

ARTICOLUL 28
Dispoziţii tranzitorii

 

   (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se aprobă, prin ordin al ministrului turismului, procedurile de garantare şi despăgubire, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
   (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se aprobă, prin ordin al ministrului turismului, conţinutul, termenul şi procedura de transmitere a informaţiilor prevăzute la art. 19.
   (3) Operatorii economici titulari ai licenţelor de turism au obligaţia reînnoirii acestora la momentul expirării poliţei de asigurare încheiate anterior intrării în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2018. 

 

ARTICOLUL 29
Modificarea unor acte normative

 

    La alineatul (3) al articolului 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 11 iunie 2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
   „ g) având ca obiect pachetele, astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu excepţia art. 6 alin. (7), art. 8 alin. (2) şi (6), art. 21 şi art. 22 care se aplică în cazul călătorilor astfel cum sunt definiţi la art. 3 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018;”. 

 

ARTICOLUL 30
Abrogarea unor acte normative

 

   (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă:
   a) Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 16 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
   b) articolele IIVV şi X din cadrul titlului II, din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
   (2) Trimiterile din actele normative în vigoare la Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră a fi făcute la dispoziţiile corespunzătoare din prezenta ordonanţă. 

 

ARTICOLUL 31
Anexe

 

    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă. 

 

ARTICOLUL 32
Intrarea în vigoare

 

    Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

*
    Prezenta ordonanţă transpune prevederile Directivei (UE) 2.302/2015 a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi a Directivei 2011/83/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 90/314/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 326 din 11 decembrie 2015.

 

 

   
  PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Contrasemnează:
Ministrul turismului,
Bogdan Gheorghe Trif
Ministrul economiei,
Dănuţ Andruşcă
Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor,
Marius Pîrvu
Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
Lia-Olguţa Vasilescu
Ministrul transporturilor,
Lucian Şova
p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
Cristian-Gabriel Winzer,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Dănuţ Sebastian Neculăescu,
secretar de stat

 
    Bucureşti, 2 august 2018.
    Nr. 2. 

 

ANEXA Nr. 1 

 

PARTEA A
Formular cu informaţii standard pentru contractele privind pachete de servicii de călătorie atunci când este posibilă utilizarea de hyperlinkuri
    Combinaţia de servicii de călătorie pusă la dispoziţia dumneavoastră este un pachet în înţelesul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative.
    Prin urmare, veţi beneficia de toate drepturile UE care se aplică pachetelor. Societatea (societăţile) XY va (vor) fi pe deplin responsabilă (responsabile) pentru executarea corespunzătoare a pachetului în ansamblu.
    În plus, conform legislaţiei, societatea (societăţile) XY deţine (deţin) protecţie pentru a vă rambursa plăţile şi, în cazul în care transportul este inclus în pachet, pentru a asigura repatrierea dumneavoastră în cazul în care devine (devin) insolventă (insolvente).
    Informaţii suplimentare referitoare la principalele drepturi în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018 [a se furniza sub forma unui hyperlink].
    Urmărind hyperlinkul, călătorul va primi următoarele informaţii:
    Drepturi principale în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018
    Călătorii vor primi toate informaţiile esenţiale privind pachetul anterior încheierii contractului privind pachetul de servicii de călătorie.
    Există întotdeauna cel puţin un comerciant care răspunde pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în contract.
    Călătorilor li se pune la dispoziţie un număr de telefon de urgenţă sau detaliile unui punct de contact unde pot lua legătura cu agenţia de turism organizatoare sau cu agentul de turism.
    Călătorii pot transfera pachetul unei alte persoane, în urma unei înştiinţări efectuate în mod rezonabil şi eventual a plăţii unor costuri suplimentare.
    Preţul pachetului poate fi mărit numai dacă cresc costurile specifice (de exemplu, preţurile carburanţilor) şi dacă acest lucru este prevăzut în mod expres în contract, şi în orice caz nu mai târziu de 20 de zile înainte de începerea executării pachetului. În cazul în care creşterea preţului este mai mare de 8% din preţul pachetului, călătorul poate înceta contractul. În cazul în care agenţia de turism organizatoare îşi rezervă dreptul de a creşte preţul, călătorul are dreptul la o reducere de preţ dacă apare o scădere a costurilor relevante.
    Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare şi pot obţine rambursarea integrală a oricăror plăţi în cazul în care oricare dintre elementele esenţiale ale pachetului, altul decât preţul, s-a modificat în mod semnificativ. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, comerciantul răspunzător de pachet anulează pachetul, călătorii au dreptul la rambursare şi, după caz, la o despăgubire.
    Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare, înainte de începerea executării pachetului, în circumstanţe excepţionale, de exemplu în cazul unor probleme grave de securitate la destinaţie care sunt susceptibile de a afecta pachetul.
    În plus, călătorii au posibilitatea de a înceta contractul în orice moment înainte de începerea executării pachetului, în schimbul achitării unei penalităţi de încetare adecvată şi justificabilă.
    În cazul în care, după începerea executării pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate astfel cum s-a convenit, vor trebui oferite călătorului servicii alternative corespunzătoare, fără a implica plata unor costuri suplimentare. Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare, în cazul în care serviciile nu sunt executate în conformitate cu contractul şi acest fapt afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar agenţia de turism organizatoare nu remediază problema.
    Călătorii au de asemenea dreptul la o reducere a preţului şi/sau la plata unor despăgubiri pentru daune în cazul în care serviciile de călătorie nu sunt executate sau sunt executate în mod necorespunzător.
    Agenţia de turism organizatoare trebuie să ofere asistenţă în cazul în care călătorul se află în dificultate.
    În cazul în care agenţia de turism organizatoare intră în insolvenţă, plăţile vor fi rambursate. În cazul în care aceasta intră în insolvenţă după începerea executării pachetului, iar transportul este inclus în pachet, repatrierea călătorilor este garantată. XY a contractat protecţia în caz de insolvenţă cu YZ [entitatea responsabilă pentru protecţia în caz de insolvenţă]. Călătorii pot contacta această entitate sau, după caz, autoritatea competentă (datele de contact, inclusiv numele, adresa geografică, adresa de e-mail şi numărul de telefon) în cazul în care serviciile sunt refuzate din cauza insolvenţei XY.
    În sensul prezentului formular prin agenţie de turism organizatoare se înţelege agenţia de turism organizatoare stabilită pe teritoriul României sau agenţia de turism intermediară stabilită pe teritoriul României, care cumpără în mod direct pachete de la o agenţie de turism organizatoare care nu este stabilită în România, după caz, conform art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018.
    În cazul prevederilor referitoare la insolvenţă, agenţia de turism organizatoare este cea dintr-un alt stat membru sau din România, după caz.
    Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 [hyperlink] 

 

PARTEA B
Formular cu informaţii standard pentru contractele privind pachete de servicii de călătorie în alte situaţii decât cele care fac obiectul părţii A
    Combinaţia de servicii de călătorie pusă la dispoziţia dumneavoastră este un pachet în înţelesul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018.
    Prin urmare, veţi beneficia de toate drepturile UE care se aplică pachetelor. Societatea (societăţile) XY va (vor) fi pe deplin responsabilă (responsabile) pentru executarea corespunzătoare a pachetului în ansamblu.
    În plus, conform legislaţiei, societatea (societăţile) XY deţine (deţin) protecţie pentru a vă rambursa plăţile şi, în cazul în care transportul este inclus în pachet, pentru a asigura repatrierea dumneavoastră în cazul în care devine (devin) insolventă (insolvente).
    Drepturi principale în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018.
    Călătorii primesc toate informaţiile esenţiale privind pachetul anterior încheierii contractului privind pachetul de servicii de călătorie.
    Există întotdeauna cel puţin un comerciant care răspunde pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în contract.
    Călătorilor li se pune la dispoziţie un număr de telefon de urgenţă sau detaliile unui punct de contact unde pot lua legătura cu agenţia de turism organizatoare sau cu agentul de turism.
    Călătorii pot transfera pachetul unei alte persoane, în urma unei înştiinţări efectuate în mod rezonabil şi eventual a plăţii unor costuri suplimentare.
    Preţul pachetului poate fi mărit numai dacă cresc costurile specifice (de exemplu, preţurile carburanţilor) şi dacă acest lucru este prevăzut în mod expres în contract, şi în orice caz nu mai târziu de 20 de zile înainte de începerea executării pachetului. În cazul în care creşterea preţului este mai mare de 8% din preţul pachetului, călătorul poate înceta contractul. În cazul în care agenţia de turism organizatoare îşi rezervă dreptul de a creşte preţul, călătorul are dreptul la o reducere de preţ dacă apare o scădere a costurilor relevante.
    Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare şi pot obţine rambursarea completă a oricăror plăţi în cazul în care oricare dintre elementele esenţiale ale pachetului, altul decât preţul, s-a modificat în mod semnificativ. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, comerciantul răspunzător de pachet anulează pachetul, călătorii au dreptul la rambursare şi, după caz, la o despăgubire.
    Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare, înainte de începerea executării pachetului, în circumstanţe excepţionale, de exemplu în cazul unor probleme grave de securitate la destinaţie care sunt susceptibile de a afecta pachetul.
    În plus, călătorii au posibilitatea de a înceta contractul în orice moment înainte de începerea executării pachetului, în schimbul achitării unei penalităţi de încetare adecvat şi justificabil.
    În cazul în care, după începerea executării pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate astfel cum s-a convenit, vor trebui oferite călătorului servicii alternative corespunzătoare, fără a implica plata unor costuri suplimentare. Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare, în cazul în care serviciile nu sunt executate în conformitate cu contractul şi acest fapt afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar agenţia de turism organizatoare nu remediază problema.
    Călătorii au de asemenea dreptul la o reducere a preţului şi/sau la plata unor despăgubiri pentru daune în cazul în care serviciile de călătorie nu sunt executate sau sunt executate în mod necorespunzător.
    Agenţia de turism organizatoare trebuie să ofere asistenţă în cazul în care călătorul se află în dificultate.
    În cazul în care agenţia de turism organizatoare intră în insolvenţă, plăţile vor fi rambursate. În cazul în care agenţia de turism organizatoare intră în insolvenţă după începerea executării pachetului, iar transportul este inclus în pachet, repatrierea călătorilor este garantată. XY a contractat protecţia în caz de insolvenţă cu YZ [entitatea responsabilă pentru protecţia în caz de insolvenţă]. Călătorii pot contacta această entitate sau, după caz, autoritatea competentă (datele de contact, inclusiv numele, adresa geografică, adresa de e-mail şi numărul de telefon) în cazul în care anumite servicii sunt refuzate din cauza insolvenţei XY.
    În sensul prezentului formular prin agenţie de turism organizatoare se înţelege agenţia de turism organizatoare stabilită pe teritoriul României sau agenţia de turism intermediară stabilită pe teritoriul României, care cumpără în mod direct pachete de la o agenţie de turism organizatoare care nu este stabilită în România, după caz, conform art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018.
    În cazul prevederilor referitoare la insolvenţă, agenţia de turism organizatoare este cea dintr-un alt stat membru sau din România, după caz.
    [Site-ul internet pe care este accesibilă Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018] 

 

PARTEA C
Formular cu informaţii standard în cazul în care agenţia de turism organizatoare transmite date unui alt comerciant în conformitate cu art. 3 pct. 12 lit. b) pct. (v)
    Dacă încheiaţi un contract cu societatea AB în termen de maximum 24 de ore de la primirea confirmării de rezervare din partea societăţii XY, serviciul de călătorie prestat de XY şi AB va constitui un pachet în înţelesul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018.
    Prin urmare, veţi beneficia de toate drepturile UE care se aplică pachetelor. Societatea XY va fi pe deplin responsabilă pentru executarea corespunzătoare a pachetului în ansamblu.
    În plus, conform legislaţiei, societatea XY deţine protecţie pentru a vă rambursa plăţile şi, în cazul în care transportul este inclus în pachet, pentru a asigura repatrierea dumneavoastră în cazul în care devine insolventă.
    Informaţii suplimentare referitoare la principalele drepturi în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018 [a se furniza sub forma unui hyperlink].
    Urmărind hyperlinkul, călătorul va primi următoarele informaţii:
    Drepturi principale în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018
    Călătorii primesc toate informaţiile esenţiale cu privire la serviciile de călătorie înainte de încheierea contractului privind pachetul de călătorie.
    Există întotdeauna cel puţin un comerciant care răspunde pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în contract.
    Călătorilor li se pune la dispoziţie un număr de telefon de urgenţă sau detaliile unui punct de contact unde pot lua legătura cu agenţia de turism organizatoare sau cu agentul de turism.
    Călătorii pot transfera pachetul unei alte persoane, în urma unei înştiinţări efectuate în mod rezonabil şi eventual a plăţii unor costuri suplimentare.
    Preţul pachetului poate fi mărit numai dacă cresc costurile specifice (de exemplu, preţurile carburanţilor) şi dacă acest lucru este prevăzut în mod expres în contract, şi în orice caz nu mai târziu de 20 de zile înainte de începerea executării pachetului.
    În cazul în care creşterea preţului este mai mare de 8% din preţul pachetului, călătorul poate înceta contractul. În cazul în care agenţia de turism organizatoare îşi rezervă dreptul de a creşte preţul, călătorul are dreptul la o reducere de preţ dacă apare o scădere a costurilor relevante.
    Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare şi pot obţine rambursarea completă a oricăror plăţi în cazul în care oricare dintre elementele esenţiale ale pachetului, altul decât preţul, s-a modificat în mod semnificativ. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, comerciantul răspunzător de pachet anulează pachetul, călătorii au dreptul la rambursare şi, după caz, la o despăgubire.
    Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare, înainte de începerea executării pachetului, în circumstanţe excepţionale, de exemplu în cazul unor probleme grave de securitate la destinaţie care sunt susceptibile de a afecta pachetul.
    În plus, călătorii au posibilitatea de a înceta contractul în orice moment înainte de începerea executării pachetului, în schimbul achitării unei penalităţi de încetare adecvate şi justificabile.
    În cazul în care, după începerea executării pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate astfel cum s-a convenit, vor trebui oferite călătorului servicii alternative corespunzătoare, fără a implica plata unor costuri suplimentare. Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare, în cazul în care serviciile nu sunt executate în conformitate cu contractul şi acest fapt afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar agenţia de turism organizatoare nu remediază problema.
    Călătorii au de asemenea dreptul la reducerea preţului şi/sau la plata unor despăgubiri pentru daune în cazul în care serviciile de călătorie nu sunt executate sau sunt executate în mod necorespunzător.
    Agenţia de turism organizatoare trebuie să ofere asistenţă în cazul în care un călător se află în dificultate.
    În cazul în care agenţia de turism organizatoare intră în insolvenţă, plăţile vor fi rambursate. În cazul în care agenţia de turism organizatoare intră în insolvenţă după începerea executării pachetului, iar transportul este inclus în pachet, repatrierea călătorilor este garantată. XY a contractat protecţie în caz de insolvenţă cu YZ [entitatea responsabilă pentru protecţie în caz de insolvenţă]. Călătorii pot contacta această entitate sau, după caz, autoritatea competentă (datele de contact, inclusiv numele, adresa geografică, adresa de e-mail şi numărul de telefon) în cazul în care serviciile sunt refuzate din cauza insolvenţei XY.
    În sensul prezentului formular prin agenţie de turism organizatoare se înţelege agenţia de turism organizatoare stabilită pe teritoriul României sau agenţia de turism intermediară stabilită pe teritoriul României, care cumpără în mod direct pachete de la o agenţie de turism organizatoare care nu este stabilită în România, după caz, conform art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018.
    În cazul prevederilor referitoare la insolvenţă, agenţia de turism organizatoare este cea dintr-un alt stat membru sau din România, după caz.
    Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 [hyperlink] 

 

ANEXA Nr. 2 

 

PARTEA A
Formular cu informaţii standard în cazul în care comerciantul care facilitează online un serviciu de călătorie asociat în înţelesul art. 3 pct. 16 lit. a) este un transportator care vinde un bilet dus-întors
    Dacă, după alegerea şi efectuarea plăţii pentru un serviciu de călătorie, rezervaţi servicii de călătorie suplimentare pentru călătoria sau vacanţa dumneavoastră prin intermediul societăţii noastre/XY, NU veţi beneficia de drepturile care se aplică pachetelor în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative.
    Prin urmare, societatea noastră/XY nu va fi răspunzătoare pentru executarea corespunzătoare a acestor servicii de călătorie suplimentare. În cazul unor probleme, vă rugăm să contactaţi furnizorul de servicii relevant.
    Totuşi, dacă rezervaţi orice servicii de călătorie suplimentare în cadrul aceleiaşi vizite pe site-ul de rezervare al societăţii noastre/site-ul de rezervare al XY, serviciile de călătorie vor deveni parte a unui serviciu de călătorie asociat. În acest caz, conform dreptului UE, XY deţine protecţie pentru a restitui plăţile dumneavoastră către XY pentru servicii neprestate din cauza insolvenţei XY şi, după caz, pentru repatrierea dumneavoastră. Vă rugăm să reţineţi că acest lucru nu înseamnă furnizarea unei rambursări în cazul insolvenţei furnizorului de servicii relevant.
    Informaţii suplimentare privind protecţia în caz de insolvenţă [a se furniza sub forma unui hyperlink].
    Urmărind hyperlinkul, călătorul va primi următoarele informaţii:
    XY a contractat protecţie în caz de insolvenţă cu YZ [entitatea responsabilă pentru protecţie în caz de insolvenţă].
    Călătorii pot contacta această entitate sau, după caz, autoritatea competentă (datele de contact, inclusiv numele, adresa geografică, adresa de e-mail şi numărul de telefon) în cazul în care serviciile sunt refuzate din cauza insolvenţei XY.
    Atenţie: Această protecţie în caz de insolvenţă nu acoperă contractele cu alte părţi decât XY, care pot fi executate în ciuda insolvenţei XY.
    Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 [hyperlink] 

 

PARTEA B
Formular cu informaţii standard în cazul în care comerciantul care facilitează online un serviciu de călătorie asociat în înţelesul art. 3 pct. 16 lit. a) este un comerciant, altul decât un transportator care vinde un bilet dus-întors
    Dacă, după alegerea şi efectuarea plăţii pentru un serviciu de călătorie, rezervaţi servicii de călătorie suplimentare pentru călătoria sau vacanţa dumneavoastră prin intermediul societăţii noastre/XY, NU veţi beneficia de drepturile care se aplică pachetelor în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018.
    Prin urmare, societatea noastră/XY nu va fi răspunzătoare pentru executarea corespunzătoare a acestor servicii de călătorie individuale. În cazul unor probleme, vă rugăm să contactaţi furnizorul de servicii relevant.
    Totuşi, dacă rezervaţi orice servicii de călătorie suplimentare în cadrul aceleiaşi vizite pe site-ul de rezervare al societăţii noastre/site-ul de rezervare al XY, serviciile de călătorie vor deveni parte a unui serviciu de călătorie asociat. În acest caz, conform dreptului UE, XY deţine protecţie pentru a restitui plăţile dumneavoastră către XY pentru servicii neprestate din cauza insolvenţei XY. Vă rugăm să reţineţi că acest lucru nu înseamnă restituirea în cazul insolvenţei furnizorului de servicii relevant.
    Informaţii suplimentare privind protecţia în caz de insolvenţă (a se furniza sub forma unui hyperlink).
    Urmărind hyperlinkul, călătorul va primi următoarele informaţii:
    XY a contractat protecţie în caz de insolvenţă cu YZ [entitatea responsabilă pentru protecţie în caz de insolvenţă].
    Călătorii pot contacta această entitate sau, după caz, autoritatea competentă (datele de contact, inclusiv denumirea, adresa geografică, adresa de e-mail şi numărul de telefon) în cazul în care serviciile sunt refuzate din cauza insolvenţei XY.
    Atenţie: Această protecţie în caz de insolvenţă nu acoperă contractele cu alte părţi decât XY, care pot fi executate în ciuda insolvenţei XY.
    Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 [hyperlink] 

 

PARTEA C
Formular cu informaţii standard în cazul serviciilor de călătorie asociate în înţelesul art. 3 pct. 16 lit. a) în cazul în care contractele sunt încheiate în prezenţa fizică simultană a comerciantului (altul decât un transportator care vinde un bilet dus-întors) şi a călătorului
    Dacă, după alegerea şi efectuarea plăţii pentru un serviciu de călătorie, rezervaţi servicii de călătorie suplimentare pentru călătoria sau vacanţa dumneavoastră prin intermediul societăţii noastre/XY, NU veţi beneficia de drepturile care se aplică pachetelor în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018.
    Prin urmare, societatea noastră/XY nu va fi răspunzătoare pentru executarea corespunzătoare a acestor servicii de călătorie individuale. În cazul unor probleme, vă rugăm să contactaţi furnizorul de servicii relevant.
    Totuşi, dacă rezervaţi orice servicii de călătorie suplimentare în cadrul aceleiaşi vizite sau al aceluiaşi contact cu societatea noastră/societatea XY, serviciile de călătorie vor deveni parte a unui serviciu de călătorie asociate. În acest caz, conform dreptului UE, XY deţine protecţie pentru a restitui plăţile dumneavoastră către XY pentru servicii neprestate din cauza insolvenţei XY. Vă rugăm să reţineţi că acest lucru nu înseamnă restituirea în cazul insolvenţei furnizorului de servicii relevant.
    XY a contractat protecţie în caz de insolvenţă cu YZ (entitatea responsabilă pentru protecţia în caz de insolvenţă).
    Călătorii pot contacta această entitate sau, după caz, autoritatea competentă (datele de contact, inclusiv denumirea, adresa geografică, adresa de e-mail şi numărul de telefon) în cazul în care serviciile sunt refuzate din cauza insolvenţei XY.
    Atenţie: Această protecţie în caz de insolvenţă nu acoperă contractele cu alte părţi decât XY, care pot fi executate în ciuda insolvenţei XY.
    Site-ul internet pe care este accesibilă Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018. 

 

PARTEA D
Formular cu informaţii standard în cazul în care comerciantul care facilitează online un serviciu de călătorie asociat în înţelesul art. 3 pct. 16 lit. b) este un transportator care vinde un bilet dus-întors
    Dacă rezervaţi servicii de călătorie suplimentare pentru călătoria sau vacanţa dumneavoastră prin intermediul acestui link/acestor linkuri, NU veţi beneficia de drepturile care se aplică pachetelor în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018.
    Prin urmare, societatea noastră/societatea XY nu va fi răspunzătoare pentru executarea corespunzătoare a serviciilor de călătorie suplimentare respective. În caz de probleme, vă rugăm să contactaţi furnizorul de servicii competent.
    Totuşi, dacă rezervaţi servicii de călătorie suplimentare prin intermediul acestui link/acestor linkuri în termen de maximum 24 de ore de la primirea confirmării rezervării de către societatea noastră/societatea XY, serviciile de călătorie respective vor deveni parte dintr-un serviciu de călătorie asociat. În acest caz, conform dreptului UE, XY deţine protecţie pentru a restitui plăţile dumneavoastră către XY pentru servicii neprestate din cauza insolvenţei XY şi, după caz, pentru repatrierea dumneavoastră. Vă rugăm să reţineţi că acest lucru nu înseamnă restituirea în cazul insolvenţei furnizorului de servicii relevant.
    Informaţii suplimentare privind protecţia în caz de insolvenţă [a se furniza sub forma unui hyperlink].
    Urmărind hyperlinkul, călătorul va primi următoarele informaţii:
    XY a contractat protecţie în caz de insolvenţă cu YZ [entitatea responsabilă pentru protecţia în caz de insolvenţă].
    Călătorii pot contacta această entitate sau, după caz, autoritatea competentă (datele de contact, inclusiv numele, adresa geografică, adresa de e-mail şi numărul de telefon) în cazul în care serviciile sunt refuzate din cauza insolvenţei XY.
    Atenţie: Această protecţie în caz de insolvenţă nu acoperă contractele cu alte părţi decât XY, care pot fi executate în ciuda insolvenţei XY.
    Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 [hyperlink] 

 

PARTEA E
Formular cu informaţii standard în cazul în care comerciantul care facilitează online un serviciu de călătorie asociat în înţelesul art. 3 pct. 16 lit. b) este un comerciant altul decât un transportator care vinde un bilet dus-întors
    Dacă rezervaţi servicii de călătorie suplimentare pentru călătoria sau vacanţa dumneavoastră prin intermediul acestui link/acestor linkuri, NU veţi beneficia de drepturile care se aplică pachetelor în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018.
    Prin urmare, societatea noastră/societatea XY nu va fi răspunzătoare pentru executarea corespunzătoare a respectivelor serviciilor de călătorie suplimentare. În caz de probleme vă rugăm să contactaţi furnizorul de servicii competent.
    Totuşi, dacă rezervaţi servicii de călătorie suplimentare prin intermediul acestui link/acestor linkuri în termen de maximum 24 de ore de la primirea confirmării rezervării de către societatea noastră/societatea XY, serviciile de călătorie respective vor deveni parte dintr-un serviciu de călătorie asociat. În acest caz, conform dreptului UE, XY deţine protecţie pentru a restitui plăţile dumneavoastră către XY pentru servicii neprestate din cauza insolvenţei XY. Vă rugăm să reţineţi că acest lucru nu înseamnă restituirea în cazul insolvenţei furnizorului de servicii relevant.
    Informaţii suplimentare privind protecţia în caz de insolvenţă [a se furniza sub forma unui hyperlink].
    Urmărind hyperlinkul, călătorul va primi următoarele informaţii:
    XY a contractat protecţie în caz de insolvenţă cu YZ [entitatea responsabilă pentru protecţia în caz de insolvenţă].
    Călătorii pot contacta această entitate sau, după caz, autoritatea competentă (datele de contact, inclusiv numele, adresa geografică, adresa de e-mail şi numărul de telefon) în cazul în care serviciile sunt refuzate din cauza insolvenţei XY.
    Atenţie: Această protecţie în caz de insolvenţă nu acoperă contractele cu alte părţi decât XY, care pot fi executate în ciuda insolvenţei XY.
    Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 hyperlink]
Solicita oferta